Trenere og lagledere

FIKS - manualer og veiledning

Veiledninger til kampgjennomføring og bruk av FIKS

Politiattest

Klubben krever politiattest av alle frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Sportsplan

Planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballaktiviteten i GFK på en kortfattet måte.

Overganger for spillere fra 12år

Retningslinjer for spilleroverganger. Behandlingstida er 14 dager. 

Rollebeskrivelser

Kampvert

Som kampvert har du en viktig rolle i gjennomføring av kampen.

Rollebeskrivelse

Informasjon om trener- og laglederrollene.

Utdanning

I kvalitetsklubber stilles det krav til utdanning og kompetanse for klubbens ledere og trenere. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet.

Annen nyttig informasjon

Trener

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud
og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor
være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • klubbens sportsplan
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest skal fremvises for ansvarlig for politiattester i styret,
  merk at attest ikke må være eldre enn 3 måneder
 • kompetansekrav- og tilbud for trenere
 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne (se sportsplan)
 • nye trenere får treningsdress kontakt anlegg og materialforvalter for uttak. Klubben dekker utgifter til kurs
  etter avtale med sportslig leder
Lagleder

Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget.
Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av
treninger, lagoppsett til kamper/cuper, gjennomføring av kamper osv.

Lagledere bør være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • klubbens sportsplan
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest skal fremvises for ansvarlig for politiattester i styret, merk at attest ikke må være
  eldre enn 3 måneder
 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
  nye lagledere får treningsdress, kontakt anlegg og materialforvalter for uttak.
Aktuelle oppgaver
 • Ansvar for at alle lagets spillere og foreldre er registrert i Hoopit.
 • Ansvar for at alle spillere har betalt medlemsavgift og treningsavgift før første kamp (spillerer
  er ikke spilleberettiget før de har betalt)
 • Gjøre seg kjent med klubbens sportsplan
 • Arrangere møter for foreldre og spillere, referat fra disse sendes styret.
 • Gå igjennom Fair play-regler, foreldrevettregler og sportsplan med alle spillere og foresatte
 • Møte på lagledermøter og andre relevante møteplasser
 • Er bindeledd mellom spillere, trenere, foresatte og klubbes styre. Melde på til cuper, oversikt
  over cuper finner du på www.fotball.no
 • Innkalle til dugnader i enkelte tilfeller
 • Arrangere hjemmekamper og fylle ut kamprapport
 • Administrere reiser til/fra kamper eller cuper
 • Sikre at alle spillere er registrert i FIKS (ungdomsfotball og eldre)
 • Dommere til hjemmekamper
 • Bestilling av treningstider

Klær til trener/lagleder

Klær til trenere og lagledere er treningsdress i barnefotballen fra 7-12 år, forventet levetid 5 år. Klær til trenere og lagledere i ungdomsfotballen er regnjakke eller vinterjakke, forventet levetid 5 år. Klær bestilles av anlegg og materialforvalter ut fra lagspersoner som er registrert i fiks.

Kompensasjon for lag Lagene fordeler selv lagskompensasjon og krever dette ved sesongslutt til økonomiansvarlig.

Politiattest

Klubben krever politiattest av alle frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to
viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine
  barn.
Gyldig politiattest framvises til sekretær i styret. Bilde av attest kan sendes pr. e-post, bildet slettes
når den er registrert.

Vi i klubben har valgt å benytte oss av den digitale løsningen manymore.com for å søke om politiattest. Dersom du trenger å søke om politiattest, ber vi deg om å ta kontakt med vår sekretær som er ansvarlig for politiattester i klubben.

Overganger for spillere fra 12år

Jeg vil gjerne informere dere om at behandlingstiden for overganger av spillere fra 12 år er satt til 14 arbeidsdager. Dette betyr at det kan ta opptil to uker fra søknaden om overgang er levert til den blir godkjent.

Det er viktig å merke seg at i noen tilfeller kan behandlingstiden være lengre enn 14 dager. Dette kan for eksempel skje dersom det er behov for ytterligere dokumentasjon eller undersøkelser i forbindelse med overgangen.

Vi vil gjøre vårt beste for å holde behandlingstiden så kort som mulig og sørge for at overgangene skjer på en effektiv og rettferdig måte.