Roller

Mandat og oppgaver for roller/utvalg som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Dette gjelder valgkomité og valgt kontrollkomité).
For de styreoppnevnte utvalgene bør ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv når styret vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de tillitsvalgte i roller og utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen skal inneholde hvordan rollen/utvalget er bygd opp, og hvilket mandat og hvilke oppgaver rollen/utvalget har.

Rollebeskrivelser

Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men
må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet.
Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets regelverk og vedtak
 • Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de
  vedtakene som er fattet på årsmøtet og sørge for at klubben har en tilfredsstillende
  organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide
  mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere klubben utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
 • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten
 • Lage «årshjul» og påse at dette følges og revideres ved behov

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i klubben blir fulgt
 • Stå for klubbens daglige ledelse
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere klubbens konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller referent på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene.
Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at medlemmene ser hvem de skal kontakte i ulike saker.

Leder

 • Mål- og strategiarbeidet i klubben
 • Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger
 • Står for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
 • Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
 • Idrettsregistreringen
 • Oppdaterer klubbens hjemmeside
 • Ansvarlig for Hoopit
 • Kvalitetsklubbansvarlig
 • Utdanningsansvarlig

Anlegg og materialforvalter

 • Er ansvarlig for anlegg og koordinerer baneansvarlige
 • Er materialforvalter
 • Har ansvar for banekalender og fordeling av treningstider
 • Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Sportslig leder

 • Er stedfortreder for lederen
 • Har ansvaret for klubbens sportslige aktivitet
 • Er ansvarlig for spillere og trenere
 • Er leder for sportlig utvalg

Laglederansvarlig

 • Er ansvarlig for klubbens lagledere og klubbens administrasjon av sportsarrangement (kamper og treninger)
 • Har ansvar for klubbens rekrutteringsansvarlig (oppstart 6-åringer)
 • Sørger for at lagledere gjennomfører sine oppgaver ihht. rollebeskrivelsen og klubbens ønsker
 • Er klubbens representant i driftsstyret i fotballhallen på Støren

Økonomi

 • Har ansvar for oppfølging av regnskap og budsjett
 • Utarbeider årsregnskap med noter
 • Oppdaterer styret på økonomistatus
 • Ansvar for dommerregninger og overganger i Fiks
 • Vedlikehold av økonomiområdet i Hoopit

Tiltaksansvarlig

 • Ansvar for dugnader
 • Ansvar for kiosker
 • Ansvar for Kick off
 • Ansvar for EMS cup
 • Smittevernansvarlig

Sekretær

 • Fiks-ansvarlig
 • Politiattestansvarlig
 • Skriver protokoll fra styremøter
 • Ta seg av inngående og utgående post

Styrets arbeid

 • Månedlige styremøter, perioder oftere som ved avslutning og
  oppstart av sesong
 • Møtene avholdes i leide lokaler
 • Leder følger utsendt agenda

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene
plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende sin stemme.

Styremøter kan avholdes digitalt (dersom et flertall av styremedlemmene gir sin tilslutning til dette. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

Spiller

Spillerne bør være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • klubbens sportsplan
 • medlemskap
 • dugnad
 • klubbens retningslinjer og forventninger til spillerne

Forelder/foresatt

Foreldre bør være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • klubbens sportsplan
 • frivillig medlemskap
 • forsikringer
 • politiattest
 • dugnad
 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene

Det er kun foreldre som har gyldig medlemskap, som kan stemme på årsmøtet.

Trener

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud
og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor
være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • klubbens sportsplan
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest skal fremvises for ansvarlig for politiattester i styret,
  merk at attest ikke må være eldre enn 3 måneder
 • kompetansekrav- og tilbud for trenere
 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne (se sportsplan)
 • nye trenere får treningsdress kontakt anlegg og materialforvalter for uttak. Klubben dekker utgifter til kurs
  etter avtale med sportslig leder
Lagleder

Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget.
Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av
treninger, lagoppsett til kamper/cuper, gjennomføring av kamper osv.

Lagledere bør være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • klubbens klubbhåndbok
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest skal fremvises for ansvarlig for politiattester i styret, merk at attest ikke må være
  eldre enn 3 måneder
 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
  nye lagledere får treningsdress, kontakt nestleder for uttak.
Aktuelle oppgaver
 • Ansvar for at alle lagets spillere og foreldre er registrert i Hoopit.
 • Ansvar for at alle spillere har betalt medlemsavgift og treningsavgift før første kamp (spillerer
  er ikke spilleberettiget før de har betalt)
 • Gjøre seg kjent med klubbens sportsplan og klubbhåndbok
 • Arrangere møter for foreldre og spillere, referat fra disse sendes styret.
 • Gå igjennom Fair play-regler og foreldrevettregler med alle spillere og foresatte
 • Møte på lagledermøter og andre relevante møteplasser
 • Er bindeledd mellom spillere, trenere, foresatte og klubbes styre. Melde på til cuper, oversikt
  over cuper finner du på www.fotball.no
 • Koordinere dugnader i enkelte tilfeller
 • Arrangere hjemmekamper og fylle ut kamprapport
 • Administrere reiser til/fra kamper eller cuper
 • Sikre at alle spillere er registrert i FIKS (ungdomsfotball og eldre)
 • Dommere til hjemmekamper
 • Bestilling av treningstider

Trenerveileder

Trenerveileder har følgende hovedansvarsområder:
 • Ansvarlig for at sportsplan legges til grunn for gjennomføring av aktiveten i klubben.
 • Planlegging – ansvarlig for å utarbeide struktur for hvordan trenerforum skal organiseres.
 • Oppfølging av klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne. Bistå
  under økter ved behov
 • Bidra til -og kartlegge treneres kompetanse

Årshjul for trenerveileder/Trenerforum:

Januar – mars:
Trenerforum 1: Gjennomgang av klubbens sportsplan. Nye trenere er på plass. Kartlegging av
hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen.

April – juni:
Trenerforum 2: Evaluering av vårsesongen. Gjennomgang av kurstilbud fra krets/klubb kommende
høst.

Oktober – desember.:
Trenerforum 3:
Evaluering av sesongen. Planlegging av ny sesong. Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei
inn i klubben. Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong.

Oppgave og ansvarsområde til trenerveiler
 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Rekruttering av nye trenere
 • Utvikling og implementering sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet – og at disse
  blir fulgt.
 • Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering).
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.
 • Bistå spillere med råd og veiledning i forhold til egentrening, individuelle utviklingsmål, planlegging.
 • Bistå ved valg om hospitering.
 • Bistå/hjelpe til på trening ved behov.
 • Utvikling av nye og etablerte trenere. Felles spillestil og øvelser.

Trenerveileder Barn: Grasrottrener 1, 2 og 3, samt NFF trenerveileder
Trenerveileder Ungdom: Grasrottrener 1-4
Trenerveileder Senior: UEFA B

Samme rollebeskrivelse for alle 3 trenerveiledere.
Trenerveileder Senior må i tillegg ha ansvar for koordinering på tvers av aldergruppene.
Trenerveileder senior er medlem i Sportslig utvalg

Rapportering og oppfølging

Rollen er plassert i organisasjonen. I henhold til organisasjonskart

Krav til kompetanse og erfaring

Trenerveileder Barn: Grasrottrener 1, 2 og 3, samt NFF trenerveileder
Trenerveileder Ungdom: Grasrottrener 1-4
Trenerveileder Senior: UEFA B

Rekrutteringsansvarlig

Rollebeskrivelse for rekrutteringsansvarlig i GFK

Hensikten med rollen er å sørge for å nå ut til flest mulig og rekruttere nye fotballspillere til klubben.

Oppgave og ansvarsområde til rekrutteringsansvarlig

Rekrutteringsansvarlig skal kartlegge spillere, invitere til kick-off, arrangere kick-
off og trener/lagledermøte samt iverksette oppstart påfølgende vår.

Rapportering og oppfølging

Rekrutteringsansvarlig rapporterer tilbake til laglederansvarlig.

Krav til kompetanse og erfaring

Ingen.

Sportslig ledelse

GFK – bredde- og utviklingsklubb

 • GFK skal være «mulighetens» klubb og utvikle lag, spillere, trenere og ledere til Norsk Fotball. –
  Aktivt rekruttere gutter og jenter, samt legge til rette for et trygt tilbud gjennom barne- og
  ungdomsfotballen.
 • GFK skal bidra til glede og god folkehelse gjennom aktivitet.
 • GFK skal, så langt det lar seg gjøre, tilby felles treningstid for jevnaldrende spillere, uavhengig av
  nivå i barne- og ungdomsfotballen – treningen kan/skal tilpasses.
 • Et mål med satsingen i klubben er å utvikle fotballkompetansen i klubben på lang sikt, og utvikle
  spillere til fotballen i Midt-Norge. – Dette i nært samarbeid med NFF – Trøndelag, skoler, og
  naboklubber.
 • Utviklingsmål 1:
  Flest mulig – lengst mulig – best mulig – Tilby trening tilpasset den enkeltes ønsker og behov.
 • Utviklingsmål 2:
  Utvikle spillere til krets, region og landslag – Vi ønsker mer påfyll til eget seniorlag nedenfra – enn
  utenfra.
  Trygghet, mestring og utvikling
 • Vi ser hverandre: – Vi vil at den enkelte spiller blir sett på sine premisser.
 • Vi skaper positive opplevelser: – Vi ønsker at den enkelte skal trives og ha det gøy – sammen med
  andre.
 • Vi gir mulighet til å bli bedre: – Vi ønsker å tilrettelegge med ulike utfordringer i forhold til spillernes
  ønsker, modning og forutsetninger. Vi ønsker tilpasset trening, som betyr at den enkelte blir sett på
  sine premisser og gis muligheter i forhold til dette.
Sportslig leder/sportslig utvalg/trenerveileder
Oppgaver og organisering
 • Ansvarlig for spiller- og trenerutvikling i GFK.
 • Fokus på klubben som sjef, der sportsplanen er klubbens styringsdokument.
 • Ansvarlig for retningslinjer og utvikling av all aktivitet i GFK, og at alle
  trenere forholder seg til sportsplanen.
 • Ansvarlig for utarbeidelse av klubbens sportsplan og at dokumentet er et levende dokument.
  Aktiviteten i klubben skal være i tråd med sportsplanen.
 • Ansvarlig for trenerforum, sikre at det er god aktivitet og at god differensiering blir ivaretatt på alle
  årstrinn. Har i tillegg ansvar for å styre hospiteringsordningene i klubben.
 • Involvere trenere, spillere og foresatte i utarbeidelse av sportsplanen, samt informere om planens
  innhold, virkemidler og fokus. Dette vil være avklarende for alle involverte i klubben.
 • Trenerveilederen er trenerens trener. Har ansvar for oppfølging og veiledning på feltet gjennom
  lagsbesøk og veiledning i praksis.
Sportslig utvalgs medlemmer:

Sportslig leder (leder i sportslig utvalg), dommeransvarlig, trenerveileder, barnafotballansvarlig og jentefotballansvarlig.

Sentrale oppgaver for klubbens sportslige ledelse vil blant annet være:
 • Ansvar for å implementere, følge opp og videreutvikle klubbens sportsplan
 • Håndtere avvik fra sportsplanen
 • Ansvar for å sikre kompetanse hos klubbens trenere gjennom kompetanseplan
 • Løse problemstillinger/utfordringer knyttet til differensiering, hospitering og skyving
 • Ansvar for lagsinndeling, nivåpåmelding og påmelding av lag til serien
 • Ansvar for normering av spillere til sone/kretstiltak
 • Ansvar for klubbens arbeid med å rekruttere, videreutvikle og følge opp klubbens dommere
 • Ansvar for gjennomføring av minimum to trenerforum pr år
 • Rekruttering av trenere
 • Sørge for at trenere gjennomfører trenerattest via Min Idrett 
Møteplasser

Sportslig utvalg, månedlig i sesong.
Trenerforum 3 ganger i året (Januar, Juni/Juli og November)
Dommersamling 1 gang i året
Sonesamlinger
Krets

Avvik fra sportsplan

Avvik fra sportsplan behandles av sportslig utvalg
Ved brudd fra foresatt/medlem/lagleder/trener/gruppe følges fortrinnsvis følgende sanksjoner:
Oppfølging med henvisning til sportsplan
Muntlig advarsel
Skriftlig advarsel
Utestengelse
Ekskludering

Rapportering og oppfølging

Medlemmer av sportslig utvalg rapporterer til Sportslig leder
Sportslig leder er en del av klubbens styre og rapporterer til klubbens styre
Sportslig leder er klubbens kontakt til krets i forbindelse med idrettslige spørsmål.

Dommeransvarlig

Rollebeskrivelse for dommeransvarlig

Konkrete arbeidsoppgaver og enkle tips til hverdagen for frivillige som har rollen
dommerkontakt i klubben.

Beskrivelse
Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave i klubben.
Aktivitetene våre er helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli
fotballdommere. En spennende og lærerik aktivitet som dommer gir mange en
verdifull deltakelse i vår idrett. For å lykkes med rekruttering og den viktige
oppfølgingsfasen er det viktig at klubben legger godt til rette. Dommeransvarlig er
en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med sportslig utvalg i
klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og
dommerforum.

For å bli en kvalitetsklubb må klubben ha en dommeransvarlig.
Klubben skal ha en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av
dommerne

Dommeransvarlig sine oppgaver:
 • Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:
  -Klubbens dommere.
  -Klubbens sportslige utvalg.
  -Kretsens dommerkonsulent/utvikler.
  -Dommeransvarlig skal bistå lag med dommeroppsett i serier/kamper hvor kretsen ikke setter opp dommere.
 • Viktig her å ha kommunikasjon med lagledere, trenere og fotballkretsen.

Kretsen skal levere møteplasser for kvalitetsklubbene. Dette skal være møteplasser
som er med på å videreutvikle og underbygge den kompetansen som befinner seg i
klubbene og hvor sentrale elementer av NFF kvalitetsklubb er tema.

 • Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok
  dommere i forhold til antall lag.
 • Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp
  og veilede disse i kamper.

Klubben skal gjennomføre klubbdommerkurs i forkant av sesongstart. Det skal
legges særlig vekt på rekruttering av jenter.
All kursaktivitet får man ved å kontakte krets. Dommeransvarlig skal få deltagere
til og finne fasiliteter for klubbdommerkurs om ikke annet blir bestemt.

 • Skal (være med å) ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent,
  videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid(/sammen) med kretsen.
  Dommeransvarlig kommuniserer med dommerne og videre med kretsen for å sikre
  at alle som vil får den oppfølgingen de ønsker.
 • Skal ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på
  lik linje med spillerne.
 • Skal tilrettelegge for utstyr til dommere.
 • Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med
  klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleire.
Fair Play-ansvarlig

Oppgavene og ansvarsområdet er koordinering og implementering av klubbens Fair Play-arbeid i alle lag:

 • Implementere kampvertordningen for alle lag i klubben
 • Gjennomføre Fair Play-skolen med lag i klubben
 • Gjennomføre tiltak/aktiviteter som fremmer Fair Play og klubbens verdier
 • Bidra med råd og veiledning inn mot evt. konfliktsaker og brudd på Fair Play
Rapporterer og følger opp internt og eksternt. Dommeransvarlig  har tildelt Fair Play-ansvaret i klubben

FIKS ansvarlig

Rollebeskrivelse – FIKS ansvarlig

Alle klubber må forholde seg til NFFs administrative datasystem FIKS, Fotballens informasjons og
kommunikasjonssystem. Dette er et IT- verktøy som er ment å forenkle klubbhverdagen ved å gjøre
det enklere for klubben å utføre viktige administrative arbeidsoppgaver.
GFK skal benytte FIKS til å melde på lag til seriespill, sikre at spillere er registrert og forsikret,
og til å registrere elektroniske kamprapporter. GFK skal ha en som innehar rollen FIKS-ansvarlig.
FIKS-ansvarliges organisatoriske tilknytning er til daglig leder i GFK som rapporterer til styret.

Hovedansvarsområder
 • Forankring – påse at nødvendige personer (trenere, lagledere, andre) til enhver tid kjenner til
  påkrevde FIKS- oppgaver slik at FIKS blir en naturlig del av klubbens hverdag
 • Brukeradministrasjon – påse at GFK til enhver tid har personer med nødvendige
  tilganger til FIKS.
Arbeidsoppgaver
 • Oppdatere, vedlikeholde og ajourføre FIKS (fotballens informasjon- og
  kommunikasjonssystem)
 • Kontrollere at lag og personer er oppdatert med nødvendige tilganger.
 • Være superbruker og opplæringsansvarlig for andre i klubben.

Kvalitetsklubbansvarlig

Rollebeskrivelse for kvalitetsklubbansvarlig
 • Sikre klubbens fokus og kvaliteten på de grunnleggende oppgavene som
  ligger til kvalitetsklubbkonseptet.
 • Sikre gode rutiner for oppfølging av konseptet, slik at klubben etterlever
  malene, planene og driver aktivitet med kvalitet.
Kvalitetsklubbansvarlig skal:
 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere
  hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål
  knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i system med tanke på implementering
  og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de
  retningslinjene som er lagt.
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding

Personen med rollen kvalitetsklubbansvarlig sitter i styret.

Årshjul for Kvalitetsklubbansvarlig:
 • August: Gjennomgang av nettsider og relevante dokumentet for evt
  oppdatering før ny sesong
 • September: Forslag til revidering fremlegges styret
 • November: Medlemmene orienteres om endringer og informeres om
  kvalitetsklubb generelt
 • Gjennom året: Sikre at årshjul for styret følges opp på styremøter

Barnefotballansvarlig

 • Sikre gode rutiner for å spre informasjon om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett i alle ledd i idrettslaget.
 • Oppfordre til at lag og grupper samarbeider, koordinerer, videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barna i klubben.
 • Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett (som også inkluderer utstyr og reise, ikke bare treningsavgift) bør være lavest mulig.
 • Barnefotballansvarlig kan delta på foreldremøter, trener -og styremøter.
 • Barnefotballansvarlig skal arbeide for at klubben arbeider iht. bestemmelsene som idretten har for barneidrett.
 • Barneidrett om idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett Informasjon om barneidrett finner du her: Barneidrett
 • Delta på idrettskretsens ulike temakvelder, samlinger og fagseminarer om barneidrett
 • Kontakte sin idrettskrets for råd og veiledning.
 • Barnefotballansvarlig rapporterer til sportslig utvalg     
 • Kompetanse: Personlige egenskaper
 • Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag som ligger på ekurs.nif.no

Jentefotballansvarlig

 • Jentefotballansvarlig skal arbeide for at jenter skal kunne drive sin idrett på egne vilkår, tilpasset jenter.
 • Være til for å for å gi råd til trenere og lagledere vedr. jenter og deres idrettslige utvikling.
 • Bidra til at jenter, kvinner og deres trenere blir hørt.
 • Påse at klubben utøver likebehandling jenter/kvinner – gutter/menn
 • Jentefotballansvarlig rapporterer til sportslig utvalg
 • Kompetanse: Personlige egenskaper.   

Kontrollutvalg

 •    Lenke til kontrollutvalgets oppgaver ligger her