Sportsplan

Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2020-2025

Innledning

Sportsplanen er utarbeidet for Gauldal Fotballklubb (heretter kalt GFK). GFK er et særidrettslag som administrerer all fotballaktivitet for stedene Hovin, Lundamo og Ler.

Sportsplanen er utarbeidet for Gauldal Fotballklubb (heretter kalt GFK). GFK er et særidrettslag som administrerer all fotballaktivitet for stedene Hovin, Lundamo og Ler.

GFK består av utøvere, trenere, lagledere, dommere og styremedlemmer samt andre personer i forskjellige roller. Vi har beskrevet hva som forventes og kreves av utøvere/personer i de viktigste rollene. Videre har vi beskrevet hvordan klubben skal håndtere spørsmål om differensiering, hospitering og aktiviteten til hvert enkelt lag og spillere. Planen beskriver aktiviteten på de ulike alderstrinn, samt en beskrivelse av dommernes aktivitet.

Sportsplanen er et dynamisk dokument, som revideres og videreutvikles som en naturlig del av klubbens drift.

Klubbens sportslige ledelse er ansvarlig for sportsplanen. Planen godkjennes av klubbens styre og revideres i forbindelse med sesongavslutning og evaluering av sesongen.

Gauldal fotballklubb følger NFF’s retningslinjer for barne- ungdomsfotball. Disse finner du her.

Link til klubbens overordnede dokumenter:

Rollebeskrivelser og forventninger

Spiller

Spillerne bør være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • klubbens sportsplan
 • medlemskap
 • dugnad
 • klubbens retningslinjer og forventninger til spillerne

GFK kan benytte holdningskontrakter/spillervettregler for at aktiviteten skal gjennomføres på den
måten som klubben ønsker. Dersom ikke kretsen eller forbundet har laget slike regler, kan klubben
lage dem selv.

Krav til spillere:

 • Respekter dommeren, lagledere og treneres avgjørelser
 • Vise respekt for klubbens overordnede mål og verdier
 • Vis alltid god folkeskikk. Banning og mobbing er ikke tillatt
 • Møt presis til trening og kamp
 • Meld alltid fra hvis du ikke kan komme til trener eller lagleder.
 • Bruk av rusmidler i forbindelse med treninger, kamper og cuper i regi av klubben er ikke tillatt
 • Vis lojalitet til klubben og laget ditt
 • Ta del i fellesoppgaver med en positiv innstilling
 • Hold orden på lagets utstyr. Hjelp til å finne baller, samle vester etc. Rydd etter deg!
 • Ved overtredelse og grovt brudd på fair – play kan SU (Sportslig utvalg) vurdere sanksjoner
Forelder/foresatt

Foreldre bør være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • klubbens sportsplan
 • frivillig medlemskap
 • forsikringer
 • politiattest
 • dugnad
 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene

Krav til foreldre og foresatte:

 • Betale treningsavgift
 • Vise respekt for klubbens overordrede mål og verdier.
 • Stille på foreldremøter i regi av trener og lagleder ved innkalling
 • Stille på dugnader som organiseres av klubben
 • Delta i transport og kiosksalg for laget
 • Skrive under på lagets påmeldingsskjema og etterkomme klubbens krav og retningslinjer til foreldre/foresatte
 • Respektere klubbens og fotballforbundets «foreldrevettregler»
 • Respektere at det er klubben som er «sjef»

Husk! Kun foreldre med gyldig medlemskap i GFK har stemmerett ved årsmøte.

Trener

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud
og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor
være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og formål)
 • klubbens sportsplan
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest skal fremvises for ansvarlig for politiattester i styret,
  merk at attest ikke må være eldre enn 3 måneder
 • kompetansekrav- og tilbud for trenere
 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne (se sportsplan)
 • nye trenere får treningsdress kontakt nestleder for uttak. klubben dekker utgifter til kurs
  etter avtale med sportslig leder
Lagleder
 1. Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget.
  Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av
  treninger, lagoppsett til kamper/cuper, gjennomføring av kamper osv.

Viser til klubbhåndboka

Krav til ledere og trenere: 

 • Husk at du er et forbilde for spillerne
 • Vise respekt for klubbens overordrede mål og verdier
 • Husk at spillerne legger mer vekt på det du gjør enn det du sier
 • Lær spillerne respekt og toleranse, både overfor hverandre og andre man møter gjennom
 • fotballen
 • Gi ros og oppmuntring for å skape trivsel. Fokuser på konstruktive løsninger
 • Vis oppriktig interesse for alle spillerne, og differensier på den enkelte økt/kamp
 • Ta ansvar for at negativ roping/kjefting ikke skjer
 • Trenere/ledere har også ansvar for spillernes oppførsel på banen
 • Forholder seg til klubbens sportslige plan
 • Bidra i forhold til sonens/kretsens (FUG, BDO) aktiviteter.
 • Følge fotballens breddeformel:
 • Følge fotballens breddeformel: Trygghet + utfordringer + mestring = Trivsel og utvikling
 •  Breddefotballen skal være inkluderende og skape trivsel og glede
 • Med tilpassede utfordringer opplever spillerne mestring – og når sine mål
 • Aktiviteten skal tilrettelegges ut fra den enkeltes interesse,
  ferdigheter, motivasjon, behov og modning

Differensiering

Differensiering er en viktig oppgave for treneren.

Med differensiering menes å dele spillere inn i grupper på bakgrunn av ferdigheter og hensikt medøvelsen.

Hensikten med differensiering er å gi spillerne mestringsoppgaver og utfordringer ut fra sitt ståsted.

Den gode treneren evner å se alle sine spillere. Han/Hun skaper entusiasme og motivasjon ved å gi
konkrete og positive tilbakemeldinger til alle spillere i gruppen. Det er ikke hensiktsmessig å dele inn
etter ulike ferdighetsnivåer hele tiden for å drive et godt differensiert treningsarbeid.

Ved differensiering skal det tas sosiale hensyn i spillergruppen, det skal differensieres i de deler av
treningen som er egnet for dette. Det skal ikke differensieres i alle deler av treningen i
barnefotballen.

Med differensiering mener vi å legge til rette i forhold til spillerens ønsker, motivasjon og
ferdighetsmessige ståsted. Vi kan blant annet differensiere på mengde, veiledning og utfordringer for
å nevne noe. Differensiering tar utgangspunkt i fotballspillerens ønsker.

Jevnbyrdighet

I barnefotballen er jevnbyrdighet viktig. I årskull der det spilles med flere lag skal lagene deles så
jevne som mulig med hensyn til ferdigheter.

I forbindelse med kamp skal trener tilrettelegge for at kampen blir så jevn som mulig. Det har liten
utviklende effekt å vinne eller tape stort. Trener skal etter beste evne prøve å skape så jevnbyrdige
kamper som mulig. Tiltak som skal benyttes er:

 • Ekstra utespiller når laget ligger under med ≥4 mål
 • Mer spilletid for sterke/svake spillere
 • Innføre krav om f.eks. minst 5 pasninger innad i laget før skudd på mål etc.
 • Denne lista er ikke uttømmende

Spilletid

I barnefotballen skal prinsippet lik spilletid benyttes.


Med lik spilletid menes at spillere på et lag i løpet av en sesong skal ha tilnærmet lik spilletid. Det er
treners ansvar å følge opp at dette skjer, samtidig som prinsippet for jevnbyrdighet opprettholdes.
Dette vil kunne bety at noen spillere vil benyttes mer i enkelte kamper, og mindre i andre avhengig
av jevnbyrdighet. Hensynet til spillernes kapasitet og egne ønsker må ivaretas. (I enkelte tilfeller kan
det være en fordel å forklare foreldre/foresatte årsaken til ulik spilletid)


I ungdomsfotballen skal alle i kamptropp ha spilletid.

Hospitering

GFK har som målsetting å gi alle spillere et godt treningstilbud. Utøvere
på ulike alderstrinn har ulike forutsetninger. GFK må ta hensyn til dette, slik at både barn og ungdom
trives og utvikler seg som lagspillere. Hospitering er et tilbud til enkelte utøvere og kan gå på tvers av
kjønn og både opp og ned i forhold til utvikling.

Tilbudet om hospitering gjelder spillere som oppfyller følgende kriterier:

 • Opp mot 100% frammøte på eget lags treninger.
 • Gode holdninger.
 • Fotballferdigheter på et nivå som gjør at aktiviteter på et annet nivå vil stimulere til videre
  utvikling.

Retningslinjer for hospitering:

For jentespillere kan det også gis tilbud om trening med guttelag.

Aktuelle spillere trener minst 50% av øktene sammen med eget lag. Spiller hører til eget lag og spiller
som hovedregel kampene der.

Behovet for hospitering og utvalg av spillere skal styres fra trener i laget hvor den aktuelle spilleren
tilhører, i samarbeid med trener for lag på høyere nivå.

Sportslig leder skal til enhver tid være orientert om hvilke spillere dette gjelder.

Trenere på begge nivå må ha tett dialog om og med disse spillerne og deres foresatte.

Trener for laget spilleren tilhører skal etablere en hospiteringsplan. Denne skal definere periode og
antall treninger hospiteringen gjelder. Hospiteringsplanen skal forelegges foresatte og godkjennes av
dem før iverksettelse.

 

Kamper:

Hospitering er i første omgang ment å være for trening. Trening er viktigere enn kamper og det er
viktig at spillerne ikke spiller for mange kamper.

 • Trener på laget hospitanten tilhører styrer kamphverdagen for hospitanten.
 • Hospitantens spilletid skal ikke gå ut over mottakende lags spilleres spilletid.
 • Involverte parter skal ta hensyn til følgende momenter når hospitering vurderes:
 • Totalbelastningen, skal det være i stedet for eller i tillegg til?
 • Er spilleren moden nok?
 •  Kommunikasjon med de involverte.
 • Rovdrift i forhold til kampsesong – mange vil benytte spilleren.
 • Tilbakeføring til den ordinære gruppen – hvordan håndterer involverte parter det? 
 • Det tar tid å bli god på hospitering.
 • Omfatter hospiteringen flere spillere bør man vurdere å dele hospitantene i grupper slik at ikke flere eller 2 spillere hospiterer om gangenHospiteringsbegrepet i fotballen betyr at en spiller trener eller spiller kamper med en annen gruppe enn den den til vanlig spiller og/eller trener med. Dette kan skje i korte og lengre perioder. 
Hospiteringsbegrepet i fotballen betyr at en spiller trener eller spiller kamper med en annen gruppe enn den den til vanlig spiller og/eller trener med. Dette kan skje i korte og lengre perioder.
 
All hospitering skal godkjennes av sportslig ledelse.

Lån av spillere

For spillere under 15 år:

Det oppstår tidvis behov for at lag trenger å låne spillere utover egen spillergruppe for å få til en sportslig forsvarlig gjennomføring av kamper.

Det er ikke anledning til å låne spillere fra andre lag dersom eget lag har tilstrekkelig antall spillere til kamp.

Dersom behov for lån av spiller(e) kontakter aktuell trener/lagleder andre lags trenere for å avtale lån av spillere. Deltagelse på høyere årsklasse skal være frivillig og i størst mulig grad gå på omgang blant de frivillige på laveste års-trinn.

Ved lån av spillere til kamp skal egne spillere prioriteres foran lånte spillere, lik spilletid omfatter ikke disse.

Spillere kan lånes fra, i prioritert rekkefølge:

 1. Andre lag på samme årgang
 2. For guttelag – jentespillere på samme årgang
 3. Underårige

Lån av overårige spillere skal ikke finne sted, med mindre laget har godkjent dispensasjon for dette fra krets.

Unntak: Enkelte cuper har åpning for bruk av overårige spillere. Sportslig leder skal godkjenne lån av overårige spillere før dette avtales med lagledelse i overårig årgang.

For spillere fra 15 år:

Dersom behov for lån av spiller(e) kontakter aktuell trener/lagleder andre lags trenere for å avtale lån av spillere. Deltagelse på høyere årsklasse skal være frivillig og i størst mulig grad gå på kvaliteter blant spillerne og behovet som det aktuelle laget har.

Er du god nok er du gammel nok!

Trenerne må sørge for å ha kontroll på spilletid slik at spillerens totale belastning ikke overstiger det som er anbefalt for årgangen.

Skyving

Med skyving menes at en spiller flyttes permanent opp på høyere nivå.

Spiller må ha forsøkt tiltaket Hospitering før skyving kan finne sted.

Noen få spillere er tidlig utviklet både fysisk og mentalt (modenhet). Har en slik spiller ferdigheter til at spilleren kan delta på laget til årgangen over, samt gode holdninger, kan det under gitte forutsetninger være aktuelt å skyve spilleren opp for å gi et bedre tilpasset tilbud til denne slik at videre utvikling stimuleres.

Skyving er ikke normalt i barnefotballen, men skal hvis aktuelt godkjennes av Styret før spiller og foresatte blir involvert.

Retningslinjer for skyving:

 • Behovet for skyving av en spiller skal styres fra laget hvor den aktuelle spilleren tilhører, i samarbeid med Barnefotballansvarlig/Sportslig leder.
 • Hvis trenere og Barnefotballansvarlig/Sportslig leder er enige om at skyving bør foretas skal det meldes inn som en sak for Styret. Blir skyving akseptert av Styret skal foresatte og spiller involveres.
 • Etter at skyving er gjennomført er det trener for mottakende lag som har ansvaret for aktuell spiller.
 • Sportslig leder skal ha oversikt over hvilke spillere som benytter skyving.
 • Involverte parter må ta hensyn til følgende momenter når skyving vurderes:
 • Er spilleren moden nok?
 • Har spilleren tilstrekkelig fysiske forutsetninger og ferdigheter til å hevde seg på nivået over?
 • Sosiale forhold som konsekvenser for vennskap og laget det skyves fra.
 • Kommunikasjon med de involverte.
 • Sosiale aspekter må vurderes nøye før skyving finner sted.

Private aktører

Private aktører (eks. team Tiger) med kommersielle interesser og med formål å samle de beste utøverne i et område som et eget “lag” på utsiden av forbund, krets og klubb er ikke akseptert i GFK. Deltar spillere/trenere/foresatte/medlemmer i GFK i roller her kan det medføre sanksjoner.

Gjelder private aktører med kommersielle interesser generelt.

Spilleroverganger

Overganger i fotball er i dag vanlig. Dette gjøres praktisk i FIKS. GFK forventer at alle klubber opptrer på en ryddig måte i forbindelse med overganger. Hvis andre klubber ønsker en spiller fra GFK skal denne klubben henvende seg til GFK skriftlig. Det samme gjelder hvis GFK ønsker/eller har blitt kontaktet av en spiller fra annen klubb. Ønsker en GFK spiller å forlate klubben skal trener til det laget han representerer sammen med sportslig ledelse ta en prat med spilleren for å avdekke litt hvorfor spilleren vil forlate klubben.

Hovedformål barnefotball

Barnefotballens hovedmål er å gi så mange barn som mulig et godt fotballtilbud og gode fotballopplevelser. Dette oppnår vi ved å gi barna trygge sosiale rammer, gode mestringsopplevelser, et differensiert treningstilbud og et jevnbyrdig kamptilbud. Alle skal få utfordringer og spille mye i kamper. GFKs hovedmål for perioden er mer og bedre aktivitet for alle gutter og jenter i alderen 6-12 år. Et viktig verktøy i dette arbeidet blir å iverksette de nye retningslinjene om spillerutvikling i barnefotball som er utarbeidet.

6-7 årsklassene - Spillform 3v3

Kompetansekrav: Hovedtrener: minimum grasrottrener delkurs 1

Trening: Det skal gjennomføres minst 1 felles trening på tvers av skolekretser hver 14. dag. 

Kamp – Laginndeling: NFF anbefaler 4-5 spillere per lag i 3’erfotball, avhengig av spillernes beste og klubbens forutsetninger.

Spillerne følger eget års og alderstrinn. Egne jente og guttelag. 

I kamp stiller hele gruppa med lag iht. antall spillere 4-5 spillere pr. lag. Deles i så jevne lag som mulig. Sosiale forhold skal ivaretas i forbindelse med kamp. 

Det skal rulleres på hvem som spiller sammen med hvem. 

Lagspåmelding Soneturneringer 3v3, lagspåmelding for hver turnering (sonekveld)

Spilletid i kamp Alle spillere skal spille tilnærmet like mye i kamp.

Turnering Turneringsdeltakelsen må oppfylle kravene til idrettens barnerettigheter og bestemmelser. Fortrinnsvis lokale turneringer

Trening Du finner nyttige retningslinjer og tips under kapittelet om treningsøkta 6-7 år her. Antall treninger per uke: 1 NFF anbefaler at der det er mulig skal hele års trinn, begge kjønn, trene samtidig.

Differensiering I dette alderssegmentet differensierer vi ikke annet enn i veiledningen vår som trener.

Hospitering For dette alderssegmentet praktiserer vi ikke hospitering.

Ekstratilbud Eks:

8-9 årsklassene - Spillform 5v5

Kompetansekrav Hovedtrener: minimum grasrottrener delkurs 2

Trening Det skal gjennomføres minst 1 felles trening på tvers av skolekretser hver 14. dag.

Kamp – Laginndeling Antall spillere per lag: NFF anbefaler 7 spillere per lag i 5erfotball.

Spillerne følger eget års og alderstrinn. Egne jente og guttelag.

Det skal gjennomføres minst 1 felles trening på tvers av skolekretser hver 14. dag.

I kamp stiller hele gruppa med lag iht. Antall spillere 7-8 spillere pr. lag. Deles i så jevne lag som mulig.

Lagspåmelding Lokal serie 5v5, lokalt kampoppsett. Kampoppsett settes opp av sone Gauldal på omgang mellom klubbene.

Spilletid i kamp Alle spillere skal spille tilnærmet like mye i kamp.

Turnering Turneringsdeltagelsen må oppfylle kravene til idrettens barnerettigheter og bestemmelser. Fortrinnsvis lokale turneringer.

Trening Du finner nyttige retningslinjer og tips under kapittelet om treningsøkta 8-9 år her. Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no Antall treninger per uke: 2

Differensiering I dette alderssegmentet differensierer vi ikke annet enn i veiledningen vår som trener.

Hospitering Iht. klubbens retningslinjer.

Ekstratilbud Eks:

10-11 årsklassene - Spillform 7v7

Kompetansekrav Hovedtrener: minimum grasrottrener delkurs 3

Kamp – Laginndeling Antall spillere per lag: NFF anbefaler 9 spillere per lag i 7erfotball.

Spillere fra alle skoler trener sammen. Spillerne følger eget års og alderstrinn. Egne jente og guttelag.

I kamp stiller hele gruppa med lag iht. Antall spillere 9-10 spillere pr.lag. Deles i så jevne lag som mulig.

Lagspåmelding NFF anbefaler at lagene meldes på samme nivå. Seriespill settes opp av krets.

Spilletid Alle spillere skal spille tilnærmet like mye i kamp.

Turnering Turneringsdeltagelsen må oppfylle kravene til idrettens barnerettigheter og bestemmelser. Turneringsdeltagelse i eget fylke.

Trening Du finner nyttige retningslinjer og tips under kapittelet om treningsøkta 10-12 år her. Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no Antall treninger per uke: 2

Differensiering I dette alderssegmentet differensierer vi ikke annet enn i veiledningen vår som trener.

Hospitering Iht. klubbens retningslinjer.

Ekstratilbud Eks. –

12-årsklassene - Spillform 9v9

Kompetansekrav Hovedtrener: minimum grasrottrener delkurs 4

Kamp – Laginndeling Antall spillere per lag: NFF anbefaler 12-14 spillere per lag i 9erfotball.

Spillere fra alle skoler trener sammen. Spillerne følger eget års og alderstrinn. Egne jente og guttelag.

I kamp stiller hele gruppa med lag iht. Antall spillere 12-14 spillere pr.lag. Deles i så jevne lag som mulig.

Lagspåmelding NFF anbefaler at lagene meldes på samme nivå. Seriespill settes opp av krets.

Spilletid Alle spillere skal spille tilnærmet like mye i kamp.

Turnering Turneringsdeltagelsen må oppfylle kravene til idrettens barnerettigheter og bestemmelser. Turneringsdeltagelse i eget fylke.

Trening Du finner nyttige retningslinjer og tips under kapittelet om treningsøkta 12-14 år her. Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no Antall treninger per uke: 2-3

Differensiering I dette alderssegmentet differensierer vi ikke annet enn i veiledningen vår som trener.

Hospitering Iht. klubbens retningslinjer.

Ekstratilbud Eks.

Hovedformål ungdomsfotball

Tilbudet til ungdommene skal være tilpasset de ulike behovene ungdommene har. Ungdomsfotballen skal derfor ha et differensiert trenings- og kamptilbud. I ungdomsfotballen er vi avhengig av kompetente trenere og ledere. GFK har en god andel ungdommer som spiller fotball i de yngste ungdomsklassene, men dessverre for mange som faller fra når de nærmer seg slutten av ungdomsskolen. Klubbens hovedmål for perioden blir derfor å beholde flest mulige spillere i ungdomsklassene.

GFK bør i treningssammenheng slå sammen årsklasser. Dette p.g.a av antall spillere. Nok spillere til trening. Lag etter antall spillere.

I ungdomsfotballen skal alle i kamptropp ha spilletid.

 

 

Landslagsskolen

NFF’s Landslagsskole er broen mellom klubbene våre og de aldersbestemte landslagene. Det starter som regel med treninger for noen få selekterte spillere høsten det året barna fyller 12 år. Les mer om Landslagsskolen her.

Det er lagets trener sammen med sportslig ledelse som velger ut spillere til sone og kretslag. Spillerne foreldre/foresatte skal orienteres og det skal tydelig presiseres hva som forventes av utøveren og dens foreldre.

Det anbefales at trenere og spillere gjennomfører «medarbeider» samtaler for å definere mål og delmål og diskutere spillerens utvikling for å nå målene som blir satt.

 

13-årsklassene - Primær spillform 9v9

Kompetansekrav Hovedtrener: minimum grasrottrener delkurs 1 – 4

Kamp – Laginndeling Antall spillere per lag: NFF anbefaler 12-14 spillere per lag i 9erfotball.

Lagspåmelding Lag meldes på i serie etter modenhet og antall spillere. Klubben benytter veileder fra krets til påmelding av lag slik at ingen spillere blir påmeldt to ganger.

Spilletid NFF anbefaler minst 1 omgang spilletid på kamp for alle spillere. Turnering Laget kan delta i turneringer i Skandinavia

Turnering Laget kan delta i turneringer i Skandinavia

Trening Øktene fokuserer på individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter. Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no Antall treninger per uke: 3

Differensiering Differensiering iht. klubben retningslinjer for dette.

Hospitering All hospitering skal godkjennes av klubbens sportslige ledelse. Hospitering iht. klubbens retningslinjer for dette.

Ekstratilbud Deltagelse på trening til eldre lag etter avtale.

14-årsklassene - Primær spillform 11v11

Kompetansekrav Hovedtrener: minimum grasrottrener delkurs 1 – 4

Kamp – Laginndeling Antall spillere per lag: NFF anbefaler 14 – 18 spillere per lag i 11’erfotball.

Lagspåmelding Lag meldes på i serie etter modenhet og antall spillere. Klubben benytter veileder fra krets til påmelding av lag slik at ingen spillere blir påmeldt to ganger

Spilletid NFF anbefaler minst 1 omgang spilletid på kamp for alle spillere.

Turnering Laget kan delta i turneringer i Skandinavia

Trening Øktene fokuserer på individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter. Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no Antall treninger per uke: 3

Differensiering Differensiering iht. klubben retningslinjer for dette.

Hospitering All hospitering skal godkjennes av klubbens sportslige ledelse. Hospitering iht. klubbens retningslinjer for dette.

Ekstratilbud Deltagelse på trening til eldre lag etter avtale.

15-16 årsklassen gutter - Primær spillform 11èr

GFK bør slå sammen 15 og 16 års klassen på guttesiden. Dette p.g.a. antall spillere. Nok spillere til trening. Lag etter antall spillere

Kompetansekrav Hovedtrener: minimum grasrottrener delkurs 1 – 4

Kamp – Laginndeling Antall spillere per lag: NFF anbefaler 14 – 18 spillere per lag i 11’erfotball.

Lagspåmelding Lag meldes på i serie etter modenhet og antall spillere. Klubben benytter veileder fra krets til påmelding av lag slik at ingen spillere blir påmeldt to ganger

Spilletid NFF anbefaler minst 1 omgang spilletid på kamp for alle spillere.

Turnering Laget kan delta i turneringer i Skandinavia

Trening Øktene fokuserer på individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter. Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no Antall treninger per uke: 3-4

Differensiering Differensiering iht. klubben retningslinjer for dette.

Hospitering All hospitering skal godkjennes av klubbens sportslige ledelse. Hospitering iht. klubbens retningslinjer for dette.

Ekstratilbud Deltagelse på trening til eldre lag etter avtale.

15-årsklassen jenter - Primær spillform 11èr

Kompetansekrav Hovedtrener: minimum grasrottrener delkurs 1 – 4

Kamp – Laginndeling Antall spillere per lag: NFF anbefaler 14 – 18 spillere per lag i 11’erfotball.

Lagspåmelding Lag meldes på i serie etter modenhet og antall spillere. Klubben benytter veileder fra krets til påmelding av lag slik at ingen spillere blir påmeldt to ganger

Spilletid NFF anbefaler minst 1 omgang spilletid på kamp for alle spillere.

Turnering Laget kan delta i turneringer i Skandinavia

Trening Øktene fokuserer på individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter. Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no Antall treninger per uke: 3-4

Differensiering Differensiering iht. klubben retningslinjer for dette.

Hospitering All hospitering skal godkjennes av klubbens sportslige ledelse. Hospitering iht. klubbens retningslinjer for dette.

Ekstratilbud Deltagelse på trening til eldre lag etter avtale.

17-19 åringene

Viktig for rekruttering til seniorlaget at klubben stiller juniorlag.

Nok spillere til trening. Lag etter antall spillere.

Det vil bli vurdert deltagelse i dameserien i stedet for deltagelse i J19 for spillere i denne aldersgruppen. Dette må sees på sammen med andre klubber (motstandere) og antall egne spillere i aldersgruppen.

Kompetansekrav Hovedtrener: minimum grasrottrener delkurs 1 – 4

Kamp – Laginndeling Antall spillere per lag: NFF anbefaler 14 – 18 spillere per lag i 11’erfotball.

Lagspåmelding Lag meldes på i serie etter modenhet og antall spillere. Klubben benytter veileder fra krets til påmelding av lag slik at ingen spillere blir påmeldt to ganger

Spilletid NFF anbefaler minst 1 omgang spilletid på kamp for alle spillere.

Turnering Laget kan delta i turneringer i Skandinavia

Trening Øktene fokuserer på individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter. Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no Antall treninger per uke: 3-4

Differensiering Differensiering iht. klubben retningslinjer for dette.

Hospitering All hospitering skal godkjennes av klubbens sportslige ledelse. Hospitering iht. klubbens retningslinjer for dette.

Ekstratilbud Deltagelse på trening til eldre lag etter avtale.

Jentefotball

Innledning

Mål, treningsprinsipper osv. som er beskrevet for de ulike aldersgruppene i sportsplan for GFK, gjelder for både gutter og jenter. Dette avsnittet omhandler områder og temaer som det er spesielt viktig å sette søkelys på for jenter. Fra klubbens side skal man ta de samme initiativ og legge forhold til rette, likeverdig mellom gutte- og jentefotball.

Det å etablere rene jentelag og stimulere til trygt og godt miljø så tidlig som mulig med inspirerende trenere som kan utvikle gruppen både sportslig og sosialt, samt en støttende foreldregruppe, ansees som nøkkel til suksess.

Samarbeid på tvers av alderstrinn

Da antall jenter i hvert alderstrinn normalt vil være lavere enn for gutter, bør det løpende vurderes å slå to aldersgrupper sammen for å sikre fornuftig størrelse på treningsgruppene. Disse vurderingene gjøres av lagene i samråd med sportslig leder og jentefotballansvarlig. At det gjøres tiltak som sikrer at jentene blir kjent på tvers av årganger allerede i tidlig alder anbefales. Samarbeid på tvers av alderstrinnene er spesielt viktig i jentefotball, hvor man i større grad enn gutter er avhengig av å låne spillere fra hverandre pga. mindre størrelser på spillergruppene.

Samarbeid med guttelag

Det å skape positive relasjoner med klubbens guttelag i tilsvarende aldersklasse er positivt for klubbfølelsen, noe som også erfaringsmessig blir verdsatt av jenter. Felles sesongavslutning, andre sosiale arrangement, deltagelse i felles turneringer eller treningsleir er eksempler på tiltak. For jenter som holder et høyt sportslig nivå skal klubben aktivt understøtte hospitering på trening og evt. deltagelse i kamper i tilsvarende aldersklasse (eller på annet passende nivå) på guttelag.

Jenter og rekruttering

Det er en målsetting å etablere rene jentelag fra starten av, fra 6-7 års alder.

Jenter og relasjoner

Det sosiale aspekt blir enda viktigere fra 12-13 års alder. Det å ivareta det sosiale aspektet og skape trygghet er en viktig nøkkelfaktor. For jenter er det å være sammen med venner en enda viktigere del av fotballen enn i mange tilfeller for gutter. Deltagelse i turneringer og andre turer blir veldig verdsatt av jenter. Jenter er ofte tidligere utviklet enn gutter mentalt, og dette tilsier at de bør tas med på råd i overgangen til ungdomsalderen. En læringskultur hvor spillerne bidrar med tilbakemeldinger og tips seg imellom om det sportslige, kan være enklere å utvikle i et jentelag. Det å bli sett og mestre er særdeles viktig for jenter. Et mål for trener kan være å gi samtlige spillere minst to individuelle, positive tilbakemeldinger på hver trening. Jenter er veldig opptatt av rettferdighet. Åpenhet og informasjon om prinsipper for laguttak og spilletid er viktig.

Overordnet mål for Gauldal Fotballklubb senior

Langsiktig mål

3.div. herrer innen 2030

2.div. damer innen 2035

Kortsiktig målsetning

4. div. herrer. Klubben skal stille A og B lag i kretsens seriesystem.

3.div. damer Klubben skal stille A og B lag i kretsens seriesystem.

Delmål for herrefotballen

GFK skal være en attraktiv klubb for spillere i Gauldalsregionen. Klubben skal selv rekruttere spillere fra egen rekruttavdeling/juniorgruppe. I tillegg skal klubben være en foretrukket utviklingsarena for spillere fra distriktet ellers.

I løpet av 2025 skal klubbens seniorlag skal etablere seg i 4. divisjon. Klubbens spillere skal i hovedsak rekrutteres fra egen klubb. Spillere med tilhørighet skal foretrekkes.

Delmål for damefotballen

GFK skal være en attraktiv klubb for spillere i Gauldalsregionen. Klubben skal selv rekruttere spillere fra egen rekruttavdeling/juniorgruppe. I tillegg skal klubben være en foretrukket utviklingsarena for spillere fra distriktet ellers.

I løpet av 2030 skal klubbens seniorlag etablere seg i 3. divisjon. Klubbens spillere skal i hovedsak rekrutteres fra egen klubb. Spillere med tilhørighet skal foretrekkes.

Seniorfotball

Senior A og B lag. Etter antall spillere. Nok spillere til trening. Lag etter antall spillere.

Det vil bli vurdert deltagelse i dameserien i stedet for deltagelse i J19 for spillere i denne
aldersgruppen. Dette må sees på sammen med andre klubber (motstandere) og antall egne spillere i
aldersgruppen.

Spillere fra jente/gutte/junior kan hentes fra aktuell aldersklasse for spill for klubbens senior lag.
Dette skal avklares med utøvernes lagstrenere. Det SKAL kontrolleres at utøveren holder alderskravet
for spill i klassen og totalbelastningen for spilleren skal vurderes fortløpende.

Kompetansekrav Hovedtrener: minimum grasrottrener delkurs 1 og delkurs 3

Kamp – Laginndeling Antall spillere per lag: NFF anbefaler 14 – 18 spillere per lag i 11’erfotball.

Lagspåmelding Lag meldes på i serie etter modenhet og antall spillere. Klubben benytter veileder fra krets til påmelding av lag slik at ingen spillere blir påmeldt to ganger

Spilletid Iht. trener/lagledelses vurdering

Turnering Laget kan delta i turneringer i Skandinavia

Trening Øktene fokuserer på individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter. Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no Antall treninger per uke: 4-5

Differensiering Differensiering iht. klubben retningslinjer for dette.

Hospitering All hospitering skal godkjennes av klubbens sportslige ledelse. Hospitering iht. klubbens retningslinjer for dette.

Ekstratilbud Egentrening

Veteranfotball

Så lenge du lever og litt til

Dommerutvikling

Klubbdommerkurs 3,5 og 7èr 

Klubbdommerkurs med påbygning 9’er 

Rekruttdommerkurs 

Påbygningskurs futsal 

Påbygningskurs assistentdommer

Krav til dommere:

 • Møt opp i god tid før oppdrag etter avtale med lagleder(e) og gi beskjed i god tid hvis forhindret.
 • Bidra til “fair play”
 • Sette seg godt inn i spillereglene og praktisere disse etter beste evne.
 • Beskytte spillet
 • Beskytte utøverne
 • Rapportere uønskede hendelser
 • Husk du representerer klubben på oppdrag.