Organisasjon

Organisasjonskart

Organisasjonsplan

GFK er et særidrettslag som tilbyr fotball. Styret har det overordnede ansvaret for klubben, men må
rette seg etter den for enhver tid gjeldene lov for GFK vedtatt på årsmøtet. GFK gjennomfører
årsmøte i mars hvert år.

Årsmøtet

Stemmeberettigede på årsmøtet er alle medlemmer som har betalt
medlemskontingent og er over 15 år.
Protokollen fra årsmøtet legges ut på hjemmesiden – www.gauldalfk.no

Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men
må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og
disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets
størrelse eller virksomhet.
Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets regelverk og vedtak
 • Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de
  vedtakene som er fattet på årsmøtet og sørge for at klubben har en tilfredsstillende
  organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide
  mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere klubben utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester
 • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten
 • Lage «årshjul» og påse at dette følges og revideres ved behov

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i klubben blir fulgt
 • Stå for klubbens daglige ledelse
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere klubbens konti, og sørge for at de er
  dekket av underslagsforsikring
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller
referent på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene.
Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at medlemmene ser hvem de skal kontakte i ulike saker. 

Styret bruker plattformen Orgbrain til innkallinger, agenda, protokoll, signaturer, GDPR og sikker lagring med mer. Mer informasjon om Orgbrain finner du her.

Leder

 • Mål- og strategiarbeidet i klubben
 • Er klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger
 • Står for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
 • Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
 • Idrettsregistreringen
 • Oppdaterer klubbens hjemmeside
 • Ansvarlig for Hoopit
 • kvalitetsklubbansvarlig
 • Utdanningsansvarlig

Nestleder

 • Er stedfortreder for lederen
 •  Er ansvarlig for anlegg og koordinerer baneansvarlige 
 • Er materialforvalter
 • har ansvar for banekalender og fordeling av treningstider
 • Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Sportslig leder

 • Har ansvaret for klubbens sportslige aktivitet
 • Er ansvarlig for spillere og trenere fra ungdomsfotball til senior
 • Er leder for sportlig utvalg

Laglederansvarlig

 • Er ansvarlig for klubbens lagledere og klubbens administrasjon av sportsarrangement (kamper og treninger)
 • har ansvar for klubbens rekrutteringsansvarlig (oppstart av 6-åringer)
 • sørger for at lageledere gjennomfører sine oppgaver ihht. rollebeskrivelsen og klubbens ønsker
 • er klubbens representant i driftsstyret i fotballhallen på Støren

Økonomi

 • Har ansvar for oppfølging av regnskap og budsjett
 • Utarbeider årsregnskap med noter
 • Oppdaterer styret på økonomistatus
 • Ansvar for dommerregninger og overganger i Fiks
 • Vedlikehold av økonomiområdet i Hoopit

Tiltaksansvarlig

 • Ansvar for dugnader
 • Ansvar for kiosker
 • Ansvar for Kick off
 • Ansvar for EMS cup
 • Smittevernansvarlig

Sekretær

 • Fiks-ansvarlig
 • Politiattestansvarlig
 • Skriver protokoll fra styremøter
 • Ta seg av inngående og utgående post

Styrets arbeid

 • Månedlige styremøter, perioder oftere som ved avslutning og
  oppstart av sesong
 • Møtene avholdes i leide lokaler
 • Leder følger utsendt agenda

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene
plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende sin stemme.

Styremøter kan avholdes digitalt (dersom et flertall av styremedlemmene gir sin tilslutning til dette.
Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.