Økonomirutiner

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at:

  • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
  • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps-og budsjettfunksjonen
  • klubben har en forsvarlig økonomistyring

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

  • Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring.
  • Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
  • Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
  • Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
  • Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
  • Styret skal påse at klubben har valgt kontrollkomité.