Lov for Gauldal Fotballklubb

Stiftet 15.oktober 2015

Lovnorm for idrettslag

Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015
Vedtatt av årsmøtet 29.februar 2016, med senere endringer av [dato], godkjent av SørTrøndelag idrettskrets 1.april 2016.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
Gauldal fotballklubb er medlem i Norges fotballforbund (NFF).

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets, hører hjemme i
Melhus kommune, og er medlem av Melhus idrettsråd.

(4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen
lov.

§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre
organisasjonsledd i NIF

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak
treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å
uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal
sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket
opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets
regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode
på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken
og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt
informere om klageadgang.

(8) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av
saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter
avholdes innen én måned.

(9) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen
innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som
eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket
opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i
kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(10) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister
i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.1  Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det
velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det
velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av
kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal
styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt
valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til
nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om
dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan
kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme
gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2) Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3),
har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med
kontrakt og medlemskap i laget.

(3) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget:
medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i
samme konkurranse.

(5) Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget
c) Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets
representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.
d) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor
komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet
innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6) Talerett:2 Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.
2 Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.»

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i
idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse,
plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før
ansettelsesforholdet er opphørt.

(2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller
oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som
kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4) Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å
utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt
eller oppnevnt.

(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1) Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk
interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen
idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller
aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første
setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt
som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan
ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd.
Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt
eller oppnevnt.


(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare
gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 9 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje
eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en
part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et
organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til
å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller
noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i idrettslaget.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende
viker sete.


(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende
medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som
gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller
annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten
vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner
grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til
avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når
et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling3 eller ved fjernmøte4 . Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

3For eksempel per e-post. 4For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap.